Regional investment aid under regional operational plans for 2014-2020

  • Jarosław Odachowski Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu

Abstract

        

Aim: The implementation of numerous EU projects in the period 2014-2020 is bound to require that they are compliant with EU law, domestic law, relevant guidelines, programming documents, and the content of an agreement on co-financing a project. It is in this context that the issue of public aid should be examined. On the grounds that some EU projects are subject to the regime mentioned, what becomes vital is to comply with all binding regulations in this respect. It is in this delineated form that the legal form of regional investment aid should be considered. The aim of this paper is to examine individual material elements of which the legal construction mentioned above is composed – while taking into account existing legislation.

 

Research methods: The method that was adopted involves an analysis of the sources of law, case-law and literature.

 

Conclusions: (1) The problem of regional investment aid should be considered in terms of the Treaty definition of public aid. At the same time, one has to take into account the legal regime set by the TFEU on state aid. As a rule, this aid is prohibited; still, the EU legislator allows for a number of exemptions. (2) This, in turn, means that it is necessary to develop, by issuing other normative acts (but also soft-law regulations), the Treaty provisions which allow for providing legally benefits covered by state aid. (3) The legal form at issue here should be considered in the context of the need to ensure that beneficiaries will be implementing projects in accordance with the rules of EU law, domestic law, relevant guidelines, programming documents and the content of an agreement on co-financing a project.

 

Value of the paper: The set of issues examined is the subject addressed by case-law and literature. The value of the paper is that it systematizes all the elements discussed. The paper is addressed to the beneficiaries of EU projects, institutions participating in the system for managing and controlling EU resources and to administrative courts.

References

Bajko Z., Jóźwik B., Szewczak M. (eds.) (2008), Fundusze Unii Europejskiej w Polsce na lata 2007-2013, Wydawnictwo KUL, Lublin.

Ballarino T., Bellodi L. (2010), Diritto dell’Unione Europea, Casa Editrice Dott. Antonio Milani, Padova.

Barcz J. (ed.) (2006), Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe. Prawo materialne i polityki, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa.

Begg I. (1996), The European Union structural funds, in: The European Union handbook, Barbour P. (ed.), Fitzroy Dearborn Publishers, Chicago, pp. 186-196.

Benacchio G. (2016), Diritto privato della Unione Europea. Fonti, modelli, regole, Wolters Kluwer Italia, Roma.

Błasiak-Nowak B., Rajczewska M. (2013), Upraszczanie zasad wdrażania funduszy strukturalnych – stosowanie prawa europejskiego, „Kontrola Państwowa”, no. 6, pp. 42-54.

Burnat-Mikosz M., Gwizda M., Kosewska-Kwaśny M. (eds.) (2007), Programy pomocowe oraz dotacje UE dla przedsiębiorstw 2007-2013, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.

Cavallari C. (2016), Manuale di diritto dell’Unione Europea. Aspetti instituzionali e politiche UE, Nel Diritto Editore, Molfetta.

Chudobski T., Werner A. (2009), Pojęcie przedsiębiorstwa (undertaking) w wspólnotowym prawie pomocy publicznej, „Radca Prawny”, no. 1, pp. 31-46.

Cieślak R. (ed.) (2008), Fundusze unijne 2007-2013. Poradnik przedsiębiorcy, Oficyna Wydawnicza Unimex, Wrocław.

Czempas J., Smykała J. (2012), Ryzyko, błędy i trudności przy absorpcji środków unijnych, „Finanse Komunalne”, no. 6, pp. 20-30.

Dudzik S. (2002), Pomoc państwa dla przedsiębiorstw publicznych w prawie Wspólnoty Europejskiej. Między neutralnością a zaangażowaniem, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Katowice.

Dzierżanowski W. (2011), Korekty finansowe jako element systemu kontroli wydatkowania środków unijnych, „Zamówienia Publiczne. Doradca”, no. 10, pp. 14-20.

Gwizda M., Kosewska-Kwaśny M., Żółciński S. (eds.) (2014), Fundusze UE 2014-2020. Nowa perspektywa – nowe możliwości, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.

Herdegen M. (2006), Prawo europejskie, 2nd ed., Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.

Jaśkiewicz J. (2014), Zasady realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.

Jóźwik B., Sagan M., Stępniewski T. (eds.) (2012), Polityka spójności Unii Europejskiej. Doświadczenia, wnioski i rekomendacje na lata 2014-2020, vol. I: Wybrane problemy realizacji polityki spójności w Unii Europejskiej, Wydawnictwo KUL, Lublin.

Karwatowicz G., Odachowski J. (2009a), Włączenie kontroli sądowej do ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, „Kontrola Państwowa”, no. 2, pp. 168-179.

Karwatowicz G., Odachowski J. (2009b), Definicja legalna „nieprawidłowości” w kontekście funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, „Kontrola Państwowa”, no. 4, pp. 116-126.

Karwatowicz G., Odachowski J. (2009c), Nieprawidłowości w zamówieniach publicznych skutkujące nałożeniem korekt finansowych, „Finanse Komunalne”, no. 7-8, pp. 88-97.

Krzykowski P. (2012), Podział środków unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych w orzecznictwie sądów administracyjnych w latach 2008-2011, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn.

Kuś A. (ed.) (2010), Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony, Wydawnictwo KUL, Lublin.

Lasok D. (1998), Zarys prawa Unii Europejskiej, vol. 2: Prawo gospodarcze, TNOiK, Toruń.

Marquardt P. (2007), Pomoc publiczna dla małych i średnich przedsiębiorców, LexisNexis Polska, Warszawa.

Mik C. (2000), Europejskie prawo wspólnotowe. Zagadnienia teorii i praktyki, vol. I, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.

Nykiel-Mateo A. (2009), Pomoc państwa a ogólne środki interwencji w europejskim prawie wspólnotowym, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa.

Odachowski J. (2010), Instytucja wykluczenia beneficjenta w świetle ustawy o finansach publicznych, „Kontrola Państwowa”, no. 6, pp. 40-54.

Odachowski J. (2012a), Instytucje uczestniczące w systemie zarządzania i wdrażania bezzwrotnych środków unijnych, in: Europejskie bezzwrotne źródła finansowania polityki regionalnej w Polsce. Aspekty prawno-finansowe, red. Miemiec W., Oficyna Wydawnicza Unimex, Wrocław, pp. 133-154.

Odachowski J. (2012b), Pozyskiwanie bezzwrotnych środków unijnych, w: Europejskie bezzwrotne źródła finansowania polityki regionalnej w Polsce. Aspekty prawno-finansowe, ed. Miemiec W., Oficyna Wydawnicza Unimex, Wrocław, pp. 185-189.

Odachowski J. (2012c), Wytyczne i dokumenty programowe, w: Europejskie bezzwrotne źródła finansowania polityki regionalnej w Polsce. Aspekty prawno-finansowe, red. Miemiec W., Oficyna Wydawnicza Unimex, Wrocław, pp. 108-133.

Odachowski J. (2016), Pomoc publiczna w ustawie wdrożeniowej – analiza unormowań artykułu 27, „Kontrola Państwowa”, no. 5, pp. 147-162.

Odachowski J., Karwatowicz G. (2009), Decyzja o zwrocie przez beneficjenta środków publicznych w świetle nowelizacji art. 211 ustawy o finansach publicznych z 7 listopada 2008 r., „Finanse Komunalne”, no. 3, pp. 5-13.

Odachowski J., Karwatowicz G. (2011), Zarząd województwa jako instytucja zarządzająca regionalnym programem operacyjnym, „Samorząd Terytorialny”, no. 7-8, pp. 110-119.

Pawlicki R. (2014), Strategia finansowa dla Polski 2014-2020. Fundusze unijne dla przedsiębiorczych, Wydawnictwo Difin, Warszawa.

Postuła I., Werner A. (2006), Pomoc publiczna, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa.

Poździk R., Lejcyk M. (2009), Fundusze unijne. Zasady finansowania projektów ze środków unijnych w Polsce w latach 2007-2013, Oficyna Wydawnicza Verba, Lublin.

Santa Maria A. (2008), Diritto commerciale Europeo, Giuffrè Editore, Milano.

Skowron M. (2007), Regulacja pomocy publicznej w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego”, no. 6, pp. 2-10.

Sobczak K. (ed.) (2002), Europejskie prawo gospodarcze w działalności przedsiębiorstw, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.

Szymański M. (2011a), System instytucjonalny wdrażania funduszy europejskich (2007-2013), Cz. I, „Kontrola Państwowa”, no. 1, p. 100-112.

Szymański M. (2011b), System instytucjonalny wdrażania funduszy europejskich (2007-2013), Cz. II, „Kontrola Państwowa”, no. 2, p. 94-109.

Tesauro G. (2012), Diritto dell’Unione Europea, Casa Editrice Dott. Antonio Milani, Padova.

Tkaczyński J.W., Świstak M. (2013), Encyklopedia polityki regionalnej i funduszy europejskich, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.

Tkaczyński J.W., Świstak M., Sztorc E. (2011), Projekty europejskie. Praktyczne aspekty pozyskiwania i rozliczania dotacji unijnych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.

Tkaczyński J.W., Willa R., Świstak M. (2008), Fundusze Unii Europejskiej 2007-2013. Cele – działania – środki, Wydawnictwo UJ, Kraków.

Wróbel A. (ed.) (2008), Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. Komentarz, vol. I, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.

Legal acts

Komunikat Komisji dotyczący sposobu stosowania art. [87 ust. 3, lit. a) i c) WE] w odniesieniu do pomocy regionalnej, OJ 1988, C 212.

Komunikat Komisji dotyczący systemów pomocy regionalnej, OJ 1979, C 31.

Pierwsza rezolucja z dnia 20 października 1971 r. przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie, dotycząca ogólnych systemów pomocy regionalnej, OJ C 111.

Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, OJ UE.L, 2017.156.1.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020, OJ 2018, item 53.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, OJ UE.L, 2017.335.1.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020, OJ 2014, item 878.

Traktat z dnia 25 marca 1957 r. o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, OJ UE.L, 2016, no. 200.

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, OJ 2017, item 2433.

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, OJ 2016, item 1948.

Wytyczne w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014-2020, OJ UE.C, 23.07.2013, no. 209.

Judgments

C-114/00, Królestwo Hiszpanii v. Komisja Wspólnot Europejskich – Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 19 września 2002 r.

C-464/09 P, Holland Malt BV v. Komisji Europejskiej - Wyrok Trybunału Sprawiedliwości, ZOTSiS 2010/12A/I-12443-12470 – wyrok z dnia 02 grudnia 2010 r.

C-6/12, Postępowanie wszczęte przez P Oy. – Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 18 lipca 2013 r.

C-630/11 P, HGA srl i inni v. Komisja Europejska – Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2013 r.

C-75/05 P, Republika Federalna Niemiec i inni v. Kronofrance SA – Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 11 września 2008 r.

III SA/Wa 1410/06 – Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

T-115/09, Electrolux AB i Whirlpool Europe BV v. Komisja Europejska - Wyrok Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji), ZOTSiS 2012/2/II-76 – wyrok z dnia 14 lutego 2012 r.

T-126/96, Breda Fucine Meridionali SpA (BFM) i Ente Partecipazioni e Finanziamento Industria Manifatturiera (EFIM) v. Komisja Wspólnot Europejskich – Wyrok Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji) z dnia 15 września 1998 r.

T-253/12, Hammar Nordic Plugg AB v. Komisja Europejska - Wyrok Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji), ZOTSiS 2015/10/II-811 – wyrok z dnia 28 października 2015 r.

T-254/00, Hôtel Cipriani SpA i inni v. Komisja Wspólnot Europejskich - Wyrok Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji) z dnia 28 listopada 2008 r.

T-267/08, Région Nord-Pas-de-Calais i Communauté d’agglomération du Douaisis v. Komisja Europejska - Wyrok Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji), ZOTSiS 2011/5-6A/II-1999-2068 – wyrok z dnia 12 maja 2011 r.

T-304/08, Smurfit Kappa Group plc v. Komisja Europejska – Wyrok Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji) z dnia 10 lipca 2012 r.

T-319/11, ABN Amro Group NV v. Komisja Europejska – Wyrok Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji), ZOTSiS 2014/4/186 – wyrok z dnia 8 kwietnia 2014 r.

T-357/02 RENV, Freistaat Sachsen (Niemcy) v. Komisja Europejska - Wyrok Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji) z dnia 14 lipca 2011 r.

T-394/08, Pomoc państwa na rzecz przemysłu hotelarskiego. Prawo interwenienta do przedstawienia zarzutów odmiennych od tych podniesionych przez popieraną stronę w postępowaniu przed S(PI). Skarga o stwierdzenie nieważności. Uzasadnienie decyzji Komisji Europejskiej w dziedzinie pomocy państwa – Regione autonoma della Sardegna (Włochy) i inni v. Komisja Europejska – Wyrok Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji) z dnia 20 września 2011 r.

Wyrok z dnia 14 października 1987 r. w sprawie 248/84 Niemcy przeciwko Komisji, Rec. s. 4036, pkt 19.

Wyrok z dnia 14 stycznia 1997 r. w sprawie C-169/95 Hiszpania przeciwko Komisji, Rec. I-148, pkt 15.

Wyrok z dnia 6 września 2006 r. w sprawie C-88/03 Portugalia przeciwko Komisji, Zb.Orz., s. I-7115, pkt 82.

Wyrok z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie C-310/99 Włochy przeciwko Komisji, Rec. s. I-2289, pkt 77.

Published
2019-03-27
Section
Articles