Diversity management in Polish firms – a review of studies

Authors

  • Lena Barbara Grzesiak Lena Grzesiak, mgr, asystent, Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi, grzesiak.l@interia.pl

DOI:

https://doi.org/10.29015/cerem.375

Keywords:

diversity management, desk research

Abstract

Aim: The aim of the paper is to present the state and possible future directions of the research on diversity management in Polish firms.
Design / Research methods: The author selected 20 state-of-the-art articles in the field of diversity management in Polish firms. Analysis of these articles allowed for identifying a starting point as well as possible directions for future research in this field.
Conclusions / findings: The author argues that even though scholars find the issue of diversity management important and still valid, there also exist clear gaps in the research. Some areas (e.g. management of groups diverse in terms of age or gender) are preferred, while others appear to be neglected (e.g. management of people of a different sexual orientation). Scholars clearly tend to choose a specific group and research methodology.
Originality / value of the article: The author conducted a review of existing studies on diversity management in Polish companies, and presented the state and directions of possible further research. The paper could inspire others to start further and more in-depth studies on diversity; a greater number of explorations in this area may yield interesting findings from the point of view of the diversity concept. Taking into account the directions proposed by the author may contribute to enriching the theory of management diversity, as well as provide practical recommendations for business managers.

References

Aronowska I. (2014), Efektywna współpraca w zespołach międzypokoleniowych, w: Przedsiębiorczość i Zarządzanie. Zarządzanie - nowe perspektywy w dobie zmian demograficznych - w świetle badań. Tom 15 nr 11, cz. 2, red. Gołębiowska E., Społeczna Akademia Nauk, Łódź-Warszawa, s. 115-127.

Baran M., Mentoring jako element zarządzania różnorodnością w przedsiębiorstwach, „Management Forum” 2015, nr 3, s. 3-8.

Berłowski P., W świecie trzech pokoleń : zarządzanie różnorodnością generacji pracowniczych w firmie Universal McCann - studium przypadku, „Personel i Zarządzanie” 2012 , nr 9, s. 36-39.

Borowska A. Zarządzanie różnorodnością, „Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie” 2008, zeszyt 12, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, s. 331-340.

Brdulak H., Zarządzanie różnorodnością jako model biznesowy, „Kobieta i Biznes” 2009, nr 1-4, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej, Warszawa, s. 1-7.

Burzyńska M., Kłos M., Zastosowanie koncepcji dzielenia się wiedzą w zarządzaniu różnorodnością , 51, „Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie. Politechnika Łódzka” (2015), nr z. 60, nr 1200, s. 23-33.

Durska M., Zarządzanie różnorodnością: kluczowe pojęcia, „Kobieta i Biznes” 2009, nr 1-4, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej, Warszawa, s.8-12.

Gajdzik B., Różnorodność płciowa w przedsiębiorstwie hutniczym, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2016, nr 3-4, s. 109-121.

Gajdzik B., Zarządzanie różnorodnością zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie hutniczym, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie” 2015, nr 4, s. 91-106.

Gajek K. (2014), Zarządzanie różnorodnością w polskich organizacjach, w: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 350. Sukces w zarządzaniu kadrami. Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim – podejścia, metody, narzędzia. Problemy zarządczo-psychologiczne, (red.) Stor M., Fornalczyk A., Wydawnictwo

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s.127-137.

Gryszko M., Lisowska E., Raport „Zarządzanie różnorodnością w Polsce. Forum Odpowiedzialnego Biznesu, lipiec 2009.

Guryn H., Promowanie różnorodności : tworzenie zróżnicowanego środowiska pracy w Tesco Polska - studium przypadku, „Personel i Zarządzanie” 2012, nr 7, s. 26-29.

Jamka B. (2011), Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał? Od zarządzania kompetencjami do zarządzania różnorodnością, Wolters Kluwer, Warszawa.

Jawor-Joniewicz A., Budowanie zaangażowania pracowników z uwzględnieniem zarządzania różnorodnością, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2016, nr. 3-4, s. 39-51.

Kapuściński R. (2006), Ten inny, Wydawnictwo Znak, Kraków.

Klimek-Michno K., W różnorodności siła : strategia "Diversity & Inclusion" (różnorodność i włączanie) w firmie HSBC - studium przypadku, „Personel i Zarządzanie” 2013, nr 5, s. 18-20.

Klimkiewicz K., Zarządzanie różnorodnością jako element prospołecznej polityki przedsiębiorstwa, „Współczesne Zarządzanie. Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu” 2010, nr 2, s. 91-101.

Kopeć J. (2014), Kształtowanie rozwiązań organizacyjnych ułatwiających zarządzanie różnorodnością pracowników, w: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 349. Sukces w zarządzaniu kadrami. Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim – podejścia, metody, narzędzia. Problemy zarządczo-psychologiczne, (red.)

Stor M., Fornalczyk A., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 177-184.

Krawczyk-Bryłka B., Stankiewicz K., Kobiety i mężczyźni w zespole - wartość czy wyzwanie, w: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Sukces w zarządzaniu kadrami. Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim – podejścia, metody, narzędzia. Problemy zarządczo-psychologiczne, (red.) Stor M., Fornalczyk A., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 225-236.

Kubicka J. (2010), Zmiany w zarządzaniu zasobami ludzkimi w kierunku zarządzania różnorodnością, w: red. Puchalski J., Zmiany w zarządzaniu zasobami ludzkim, Wyższa Szkoła Handlowa, Wrocław.

Kupczyk T., Kubicka J. (2014), Związki zarządzania różnorodnością z wynikami finansowymi przedsiębiorstw oraz gospodarką opartą na wiedzy, w: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 350. Sukces w zarządzaniu kadrami. Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim – podejścia, metody, narzędzia. Problemy zarządczo-psychologiczne, (red.) Stor M., Fornalczyk A., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 207-218.

Lesiewicz E., Zarządzanie różnorodnością w przedsiębiorstwach logistycznych , „Logistyka”, nr 4, s. 47-50.

Lisowska E., Różnorodność ze względu na płeć w miejscu pracy, „Kobieta i Biznes” 2009, nr 1-4, s. 42-46.

Łukasiewicz G. (2014) Organizacyjne efekty zarządzania różnorodnością, w: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 349. Sukces w zarządzaniu kadrami. Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim – podejścia, metody, narzędzia. Problemy zarządczo-psychologiczne, (red.) Stor M., Fornalczyk A., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 231-240.

Mazur B., Zarządzanie zróżnicowaniem kulturowym przedsiębiorstw Podlasia, „Współczesne Zarządzanie” 2010, nr 1, s. 125-135.

Mazur B., Wartości organizacyjne w zróżnicowanym środowisku kulturowym, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2011, nr 6, s. 6-16.

Mazur B., Zarządzanie różnorodnością kulturową, „Współczesne Zarządzanie” 2012, nr 3, s. 144-153.

Mendryk I., Przesłanki wprowadzania polityki zarządzania wiekiem w polskich przedsiębiorstwach, s. 109-110.

Michalak M. (2014), Czy zarządzanie zaangażowaniem w pracę wymaga uwzględnienia różnorodności pracowników? w: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 350. Sukces w zarządzaniu kadrami. Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim – podejścia, metody, narzędzia. Problemy zarządczo-psychologiczne, (red.)

Stor M., Fornalczyk A., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 261-271.

Oleszkiewicz, Kupczyk T., Kubicka J. (2014), Zarządzanie różnorodnością w dolnośląskich przedsiębiorstwach – stan wdrożenia i korzyści, w: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 350. Sukces w zarządzaniu kadrami. Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim – podejścia, metody, narzędzia. Problemy zarządczo-psychologiczne, (red.) Stor M., Fornalczyk A., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 237-250

Papamichalopoulou L. (2016), Zarządzanie różnorodnością motorem rozwoju w Unii Europejskiej, [w:] Łączy nas różnorodność. Przewodnik po Karcie Różnorodności, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa, wydanie II zmienione

Radzka, R. Trochimiuk, Wyzwania w zarządzaniu wiekiem w małych i średnich przedsiębiorstwach, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2014, nr 6/101, s. 137-153.

Rakowska A. (2014), Różnorodność zasobów ludzkich – stan badań i wyzwania, , w: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 349. Sukces w zarządzaniu kadrami. Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim – podejścia, metody, narzędzia. Problemy zarządczo-psychologiczne, (red.) Stor M., Fornalczyk A., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 351-360.

Rawluszko M., Polityka równych szans a zarządzanie różnorodnością, [w:] Przewodnik dobrych praktyk. Firma równych szans, Gender Index, UNDP, EWUAL, Warszawa 2007.

Rogozińska-Pawełczyk A., Zarządzanie różnorodnością - spojrzenie w przyszłość, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2016, nr 3-4, s.139-148.

Rzewuska M., W różnorodnym świecie: zarządzanie różnorodnością w City Handlowy oraz Elica Group Polska - opis praktyk, „Personel i Zarządzanie” 2012, nr 4, s. 22-25.

Stachowska S., Zarządzanie wiekiem w organizacji, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, 2012, nr 3-4, s. 125-138.

Stankiewicz D., Paradygmat zarządzania różnorodnością – wstępne ustalenia, „Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego” 2013, nr 27, s. 484-495.

Wawer M. (2014), Komunikacja wewnętrzna w zarządzaniu różnorodnością - wyniki badań empirycznych, w: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Sukces w zarządzaniu kadrami. Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim – podejścia, metody, narzędzia. Problemy zarządczo-psychologiczne, (red.) Stor M., Fornalczyk A., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we

Wrocławiu, Wrocław, s. 383-392.

Wiśniewska S., Zarządzanie różnorodnością kulturową - aspekt teoretyczno-praktyczny, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2016, nr 3-4, s. 9-24.

Downloads

Published

2017-08-08

Issue

Section

Articles