Accounting rules for revenues arising from insurance products offered in banks

  • Edward Pielichaty WSB we Wrocławiu
Keywords: bancassurance, insurance commission, effective interest rate

Abstract

Aim: The paper follows up and builds on the author’s considerations pertaining to the market of bancassurance products and the accounting treatment for remuneration banks receive for offering this kind of products. The article aims at presenting the new rules of accounting for and recognition of insurance commission in the bank accounting books, as they have been recommended by the Polish Supervision Authority (PSA) since 2013,  and the assessment of impact of those new rules on the bank financial results.

 

Design / research method: This paper seeks to verify the hypothesis stating that the bank’s financial performance may deteriorate significantly after the implementation of the new accounting rules for commission received for selling insurance products, recommended by the Polish Supervision Authority in 2013. The study was conducted on the basis of the reports of the Polish Chamber of Insurance, using the comparative analysis method. Moreover, the paper employs a critical analysis of academic literature and the PSA recommendation (guidelines) for bancassurance.

 

Conclusion/findings: The studies have confirmed the assumption made as to the financial performance of the banks in Poland offering bancassurance-type products over the early years of the PSA’s new recommendation being in force.

 

Originality /value of the paper: The set of issues this paper is dedicated to is very much up-to-date in Poland. In 2013, the new “U” recommendation of the PSA was implemented in banks, specifying, among other things, the rules for the recognition of revenue from offering insurance products.

 

Implications of the research (if applicable): The paper shows the practical implications of the implementation of the new accounting rules for insurance commission for the valuation of credit portfolios in the banks linked to insurance products. It represents a valuable source for bankers dealing with the issues of recognition of insurance commissions in the bank accounting books.

 

Limitations of the research  (if applicable): The paper may inspire others to conduct further research on the methods of valuation of bancassurance-type products.

Author Biography

Edward Pielichaty, WSB we Wrocławiu

Miejsce zatrudnienia i stanowisko:

1985 - 2014 - Uniwersytet Ekonomiczny (poprzednio Akademia Ekonomiczna im. O. Langego) we Wrocławiu, Instytut Rachunkowości, adiunkt

1999 - 2011 - Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wlkp., kierownik Zakładu Rachunkowości, adiunkt

2013 - Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Instytut Finansów i Rachunkowości, adiunkt

Obszary zainteresowań naukowych: Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa; analiza finansowa

Praktyczne doświadczenie: Wykładowca i ekspert wielu firm konsultingowych (np. OTREK Sp. z o.o. we Wrocławiu, Sygma Sp. z o.o. we Wrocławiu; Top Consulting S.A. w Warszawie ) oraz organizacji i stowarzyszeń zawodowych (SKwP oraz KIBR) w dziedzinie prawa bilansowego

Przykładowe publikacje naukowe:

Ekonomiczne determinanty ustaleń cen na giełdzie. FRRwP, Warszawa1994;

Nowak E., Pielichaty E., Poszwa M., Rachunek opłacalności inwestowania. PWE, Warszawa 1999;

Pielichaty E., Ryba A., Dylematy wprowadzenia nowych międzynarodowych standardów rachunkowości – wartość godziwa w: Wpływ międzynarodowych i krajowych regulacji sprawozdawczości finansowej i auditingu na zmiany w praktyce rachunkowości. Wydawnictwo UŁ, Łódź 2007;

Rachunkowość finansowa i podatkowa (red. Teresa Cebrowska). Wydanie II, PWN, Warszawa 2010 ;

Analiza duration w ocenie ryzyka stopy procentowej portfeli instrumentów finansowych o stałym dochodzie. Monografie i Opracowania nr 207, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2012.

References

Literatura

Cichy J., Siewieczek D. (2012), Bancassurance w Polsce, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice

Kwaśniak W. (2013), Założenia merytoryczne dla spodziewanej rekomendacji bancassurance KNF, V Kongres Bancassurance, 24-25 październik 2013, www.knf.gov.pl/Images/V_Kongres_bancassurance_2013_10_30_tcm75-37222.pdf

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (2011), t. I i II, IASB-SKwP, Londyn-Warszawa

Pielichaty E. (2006), Wycena należności kredytowych w świetle regulacji krajowych i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, w: Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki, Messner Z. (red.), t. II, PN AE Katowice, Katowice, s. 357-368

Pielichaty E. (2007), Koszty transakcyjne a wycena należności kredytowych, w: Rachunkowość w teorii i praktyce,. Gabrusewicz W. (red.), Wyd. AE Poznań, t. I pt.: Rachunkowość finansowa, Poznań, s. 257-263

Pielichaty E. (2014), Zasady rachunkowości banku w świetle rekomendacji U, PN UE we Wrocławiu, nr 373, s. 208-216

Pielichaty E. (2015), Rozpoznawania przychodów ze sprzedaży produktów ubezpieczeniowych w księgach rachunkowych banków, PN UE we Wrocławiu, nr 390, s. 208-216

Raport PIU (2016), Polski Rynek Bancassurance, Warszawa, 29 kwietnia 2016 r., www.piu.org.pl/analizy/project/1944/pagination/1

Rekomendacja ZBP z dnia 3. kwietnia 2009 r. w sprawie dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi, www.piu.org.pl/public/upload/ibrowser/Bancassurance/Rekomendacje/I%20Rekomendacja%20Bancassurance%20-final.pdf

Rekomendacja U z czerwca 2014 r. dotycząca dobrych praktyk w zakresie bancassurance, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa,

www.knf.gov.pl/Images/Rekomendacja_U_tcm75-38338.pdf [3.07.2014 r.]

Rozporządzenie MF z 1 października 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków, Dz. U. nr 191, poz. 1279 ze zm.

Stanowisko Urzędu KNF z dnia 21. lutego 2012 r. w sprawie bancassurance, DLU 606/33/1/2012, www.knf.gov.pl/Images/bancassurance_banki_zu_tcm75-29294.pdf

Stanowisko Urzędu KNF z 7 marca 2013 r. w sprawie sposobu ujmowania przez banki w przychodach prowizji ubezpieczeniowych,

www.knf.gov.pl/Images/Prezesi_bankow_rozliczanie_prowizji_ubezpieczeniowych_7_03_2013_tcm75-34037.pdf [3.07.2014 r.]

Swacha-Lech M. (2008), Bancassurance. Sprzedaż produktów bankowo-ubezpieczeniowych, Cedewu, Warszawa

Stanowisko Urzędu KNF z 23 grudnia 2013 r. w sprawie sprawozdań finansowych banków, www.knf.gov.pl/Images/pismo_do_bankow_tcm75-36677.pdf [3.07.2014 r.]

Śliperski M. (2002), Bancassurance - związki bankowo-ubezpieczeniowe, Difin, Warszawa

Urbaniak M. (2001), Bancassurance, Bank, nr 4

Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. nr 121, poz. 591 ze zm.

Published
2017-11-22
Section
Articles