CREATION OF SPORT AND RECREATION OFFER OF THE CITY OF KATOWICE IN THE LIGHT OF SURVEYS AMONG PEOPLE AGED 55+

  • Joanna Kantyka Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Keywords: sport and recreation products in the city, seniors, conception of age-friendly cities and community

Abstract

Stimulating, motivating and shaping the development of sport and recreation in society is a task of a local government. The local governments are obliged to create conditions favourable for development of sport, to cooperate with government authorities and other local government units, sports clubs in order to form legal, organizational and economic conditions for the development of physical culture and recreation through creating proper material and technical conditions. In connection with the process of aging of the society, the term 'aging' has a more important meaning in the context of running active social policy of local governments. The presented process also sets new challenges in the area of creating sports and recreational product of a territorial entity for people aged 55+. 

The aim of the research is the analysis of the needs of the citizens of Katowice aged 55+ against sports and recreational offer of the city, and an attempt to indicate further directions of improving the recreational offer of Katowice for the researched group.

References

Alejziak W. (2010), Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Kraków, Wydawnictwo Albis.

BodyLife [w:] M. Wolny (2010), Kluby w Polsce. Jaki profil dominuje?, Warszawa, Health and Beauty Media, nr 31.

Gospodarek J. (2008), Prawo w turystyce i rekreacji, Warszawa, Difin.

Grzeganek-Więcek B., Kantyka J., Hadzik A., Cieslikowski K. (2014), Anatomia organizacji sportowych i turystycznych, Katowice, Wydawnictwo AWF Katowice.

Halemba P., Kucharski M. (2008), Znaczenie wykorzystania narzędzi marketingowych dla realizowania statutowych celów państwowych ośrodków sportu i rekreacji [w:] Współczesne problemy zarządzania sportem i turystyką, red. P. Halemba, Katowice, AWF w Katowicach.

http://senior.gov.pl/source/raport_osoby%20starsze.pdf.

http://www.aktywni-seniorzy.info.

Izydorczyk A. (2003), Marketing w systemie kultury fizyczne, Warszawa, Polska Korporacja Menedżerów Sportu.

Kantyka J., Hadzik A., Chudy W. (2013), Determinanty wyboru oferty wellness organizacji rekreacyjnych na przykładzie zachowań konsumentów z Górnego Śląska [w:] Welleness jako forma kultury fizycznej i turystyki-aspekty zdrowotne i ekonomiczne, red. J. Kantyka, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.

Kirkwood T.B. (1996), Human Senescence, „BioEssay” 18 (12).

Kuźnik F. (2006), Regionalne uwarunkowania konkurencyjności firm [w:] Sposoby utrzymania przewagi konkurencyjnej firmy, red. K. Lisiecka, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice.

Limański A. (2007), Uwarunkowania zarządzania organizacjami non-profit [w:] Rozwój i funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach globalnej gospodarki światowej, pod red. W.M. Grudzewskiego, Katowice, Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach.

Lui C.W., Everingham J.A., Warburton J., Cuthill M., and Bartlett H. (2009), What Makes a Community Age-Friendly. A Review of International Literature, „Australasian Journal on Ageing” 28 (3), s. 116–121.

Maciąg J., Kantyka J. (2010), Konkurencyjność organizacji świadczących usługi rekreacyjne w warunkach zmiennego otoczenia [w:] Dylematy zarządzania sportem i turystyką w warunkach niepewności otoczenia, red. B. Grzeganek-Więcek, J. Maciąg, Katowice, AWF w Katowicach.

Maciąg J., Kantyka J. (2015), Ocena jakości produktu sportowo-rekreacyjnego miasta przez seniorów (na przykładzie Katowic) [w:] Zeszyty Naukowe Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie 4(50), Warszawa.

Mynarski M. (2008), Czynniki i prognozowane kierunki rozwoju rekreacji fizycznej [w:] Teoretyczne i empiryczne zagadnienia rekreacji i turystyki, red. W. Mynarski, Katowice, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach.

Nowak S., Ulfik A., Halemba P. (2012), Wpływ działalności lokalnych organizacji turystycznych na rozwój branży turystycznej w regionie, „Logistyka” nr 3.

Rocznik demograficzny, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Dz. U. 1990, nr 16, poz. 50 z późn. zm., art. 6–7.

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, rozdz. 6 art. 27.

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, rozdz. 6 art. 27.

Woynarowska B., Mazur J. (2002), Zachowania zdrowotne, zdrowie i postrzeganie szkoły przez młodzież w Polsce w 2002 roku. Raport techniczny z badań, Warszawa, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Matki i Dziecka.

Żyśko J. (2006), Rynek usług sportowo-rekreacyjnych – aspekty teoretyczne i praktyczne [w:] Turystyka i Rekreacja. Wymiary teoretyczne i praktyczne, red. J. Kosiewicz, K. Obodyński, Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Section
Articles