Testing interdependence in the economic development

  • Anna Janiga-Ćmiel Wydział Zarządzania Katedra Matematyki Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Keywords: Multivariate GARCH, Model specification, Economic development

Abstract

The paper examines the development of Polish economy as well as the development of the UK economy in the period from 2001 to 2012. For that purpose, models based on the GDP growth in particular countries were built. A comparative analysis of the development of economies in the countries concerned (the United Kingdom, Poland), based on a specially built multivariate GARCH model, is presented. The theory of the construction of
a multivariate GARCH model and its estimation method are discussed.

References

Bollerslev T. (2009), Modelling the Coherence In Short-Run Nominal Exchange Rates: A Mul-tivariate Generalized ARCH Approach, „Review of Economics and Statistics”, 72.

Choi K., Hyung N. (2011), Measuring Volatility Spillovers, Department of Economics, Uni-versity of Seoul, Seoul, Korea.

Drozdowić-Bieć M. (2006), Wskaźniki wyprzedzające. Prace i materiały INSTYTUTU ROZ-WOJU GOSPODARCZEGO, Warszawa, SGH.

Doman M., Doman R. (2004), Ekonometryczne modelowanie dynamiki polskiego rynku finan-sowego. Poznań, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Doman M., Doman R. (2009), Modelowanie zmienności i ryzyka, Kraków, Wolters Kluwer Polska.

Engle R.F. (2002), Dynamic Conditional Correlation – A Simple Class of Multivariate GARCH Models, „Journal of Business and Economic Statistics”, 20.

Fiszeder P. (2009), Modele klasy GARCH w empirycznych badaniach finansowych., Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Franco Ch., Zakoian J.M. (2009), GARCH models. Structure, statistical inference and financial applications, New York.

Hellwig Z. (1997), Ekspansja gospodarcza Polski końca XX wieku, Poznań, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.

Hosking J. (1980), The Multivariate Portmanteau Statistic, „Journal of American Statistical Association”.

Janiga-Ćmiel A. (2013), Analiza zależności przyczynowych rozwoju gospodarczego Polski i wybranych państw Unii Europejskiej, „Studia Ekonomiczne”, Zeszyty Naukowe Wydziało-we 159, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Skrzypczyński P. (2006), Analiza synchronizacji cykli koniunkturalnych w strefie euro, War-szawa, NBP.

Nakatani T., Teräsvirta T. (2009a), Appendix to Testing for volatility interactions in the constant conditional correlation GARCH model, Department of Economic Statistics, Stockholm School of Economics.

Nakatani T., Teräsvirta T. (2009b), Testing for volatility interactions in the constant conditional correlation GARCH model, „The Econometrics Journal” 12.

Nakatani T. (2010), Four Essays on Building Conditional Correlation GARCH Model, De-partment of Economic Statistics, Stockholm School of Economics.

Wang P. (2003), Financial Econometrics. Methods and Models, Routledge Chapman & Hall.

Yamarone R. (2006), Wskaźniki ekonomiczne: przewodnik dla inwestora, Wydawnictwo He-lion.

Section
Articles