Proces wygaszania kapitałowej części ubezpieczenia emerytalnego

  • Sebastian Artur Jakubowski Wroclaw University, Poland

Abstract

Opracowanie omawia skutki reformy emerytalnej z 2014 r. dla kapitałowej części drugiego filaru systemu emerytalnego. Analiza skupia się na skutkach znaczącego obniżenia składek przekazywanych do OFE, wprowadzenia swoistej dobrowolności ich opłacania oraz implikacjach funkcjonowania tzw. „suwaka bezpieczeństwa” a także jednorazowego transferu środków z otwartych funduszy emerytalnych do ZUS. Główną tezą niniejszego artykułu jest stwierdzenie, że wprowadzone w 2014 roku zmiany prowadzą do stopniowego wygaszania kapitałowej części ubezpieczenia emerytalnego. A czynnikiem decydującym o dalszym rozwoju rynku otwartych funduszy emerytalnych będzie wyrok w sprawie zasad wypłat emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych. Zastosowana w opracowaniu metoda badawcza to ekonomiczna analiza prawa.

References

K. Antonów, OFE – ubezpieczenie versus oszczędzanie, [w:] Współczesne problemy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, Warszawa 2011.

U. Banaszczak – Soroka, Rynki finansowe, Warszawa 2014 r.

F. Chybalski, Barriers to increased effectiveness of investment by Open Pension Funds in Poland, [w:] Chybalski F. (red.), Funded part of Polish Pension System: Selected Problems, Łódź 2009a r.

F. Chybalski, Liberalization of pension systems in Central and Eastern Europe, [w:] Chybalski F. (red.), Funded part of Polish Pension System: Selected Problems, Łódź 2009b r.

F. Chybalski, Adekwatność systemów emerytalnych według celów OMC a reżimy emerytalne w Europie, Polityka Społeczna 2011, Numer specjalny, część 1.

F. Chybalski, Dobrowolność przynależności do OFE a dywersyfikacja ryzyka w systemie emerytalnym w Polsce, [w:] Chybalski F., Marcinkiewicz E., Współczesne zabezpieczenie emerytalne, Łódź 2013 r.

M. Dybał, Uwarunkowania działalności inwestycyjnej OFE, [w:] Chybalski F. (red.), Otwarte fundusze emerytalne w Polsce. Analiza działalności inwestycyjnej, finansów oraz decyzji członków, Warszawa 2009 r.

M. Dybał, Wpływ otwartych funduszy emerytalnych na deficyt budżetowy i dług publiczny, [w:] Miemiec W., Sawicka K., Instytucje prawnofinansowe w warunkach kryzysu gospodarczego, Warszawa 2014a r.

M. Dybał, The Financial Crisis and the Polish Open Pension Funds System, „Socialiniai Tyrimai - Social Research”, nr 2, 2014b r.

S. Jakubowski, Otwarte fundusze emerytalne typu B jako mechanizm ochrony kapitału emerytalnego w ostatnich latach aktywności zawodowej członka otwartego funduszu emerytalnego, [w:] Miemiec W., Sawicka K., Instytucje prawnofinansowe w warunkach kryzysu gospodarczego, Warszawa 2014 r.

E. Marcinkiewicz, Efektywność finansowa powszechnych towarzystw emerytalnych, [w:] Chybalski F., Marcinkiewicz E., Współczesne zabezpieczenie emerytalne, Łódź 2013 r.

E. Marcinkiewicz, Zmiana zasad dystrybucji składki emerytalnej a znaczenie OFE na rynku finansowym, Polityka Społeczna 2011, Numer specjalny, część 1.

R. Pacud, Zmiana kierunku reformy emerytalnej z 1999 r., Państwo i Prawo 2012 nr 1.

Rynek otwartych funduszy emerytalnych w I kwartale 2015 r., Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2015.

Wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2014 r. (sygn. akt K 1/14) o zbadanie zgodności z Konstytucją RP niektórych przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz. U. poz. 1717).

Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 29 sierpnia 2014 r. (sygn. akt K 1/14) o zbadanie zgodności z Konstytucją RP niektórych przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz. U. poz. 1717).

Opinia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 marca 2014 w sprawie wniosku Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2014 r. o zbadanie zgodności z Konstytucją RP niektórych przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych.

ŹRÓDŁA PRAWA

Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, tekst jedn., Dz.U. z 2015, poz. 641.

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, tekst jedn. Dz.U. z 2009 r., nr 205, poz. 1585 ze zm., cyt. dalej: ustawa s.u.s.

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych, tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 1097.

Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych, Dz.U. z 2011 r., nr 75, poz. 398, ze zm., cyt. dalej: ustawa nowelizująca z 2011 r.

Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych, Dz.U. z 2013 r., poz. 1717., cyt. dalej: ustawa nowelizująca z 2013 r.

Published
2016-03-31
Section
Articles