Polish road to the European Union

  • Barbara Kalinowska Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Keywords: integration, European Union, European funds, borders, migration

Abstract

European integration is a form of international and regional integration, a process happening in economic and political areas. Over the entire postwar period the concept and the functioning of western European economic integration were discredited in Poland pointing out that the aspects of general political but not economic nature played the main role in the integration policy of capitalist countries.

Only in the end of 1980s the social and political changes achieved in Poland made it possible to create a non – communist government, and one of its priorities was tightening the cooperation with the European Economic Community (EEC). Six years after the beginning of accession negotiations Poland became a member of the European Union.

Currently Poland is the largest beneficiary of European funds. Thanks to them Polish economy has been modernized and the national level of wealth has increased.

References

Bożyk P., Grabska W., Łytko M. (1972), Integracja a współpraca gospodarcza w Europie, Wydawnictwo MON, Warszawa.

Bożyk P. (red.) (1977), Handel międzynarodowy, Wydawnictwo Uczelniane SGPiS, Warszawa.

Głuch W. (red) (2003), Unia Europejska Słownik Encyklopedyczny, Wydawnictwo Europa, Wrocław.

Grabowski T., Nowak Z. (red.) (1969), Integracja ekonomiczna Europy Zachodniej i jej aspekty polityczno-militarne, Instytut Zachodni, Poznań.

Grabowski T., Stankiewicz W. (1969), Integracja w kapitalizmie, Wydawnictwo MON, Warszawa.

Guzek M. (1986), Reformy typu rynkowego w krajach socjalistycznych a stosunki wschód – zachód, w: Uwarunkowania rozwoju współpracy gospodarczej krajów socjalistycznych z krajami o odmiennych systemach, red. Klo-nowska U, Müller M., Warszawa.

Haber A. (1968), Doktryna integracyjna NRF, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.

Kamecki Z., Sołdaczuk J., Sierpiński W. (1964), Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, Warszawa

Marszałek A., Syriusz-Wolski J. (red.) (1984), Międzynarodowa Integracja Gospodarcza krajów EWG i RWPG a procesy globalizacji stosunków międzynarodowych. Podobieństwa i różnice, Uniwersytet Łódzki, Łódź.

Migracje zagraniczne ludności. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 (2013 ), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.

Misiak W. (1995), Europa regionalna procesy autonomizacji i integracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

Nadzieje i obawy związane z integracją. Komunikat z badań BS/110/2003, oprac. Beata Rogulska, CBOS, Warszawa.

Nowak Z. (1963), Integracja ekonomiczna i polityczna Europy Zachodniej, wzajemne powiązania i zależności, „Przegląd Zachodni”, nr 4, Poznań.

Nowak Z. (1965), Koncepcja ekonomicznej integracji Europy Zachodniej, „Przegląd Zachodni”, nr 5-6, Poznań.

Ogólnoeuropejska współpraca gospodarcza na tle procesów integracyjnych w Europie (1971) (Dyskusja naukowa w PISM) na prawach rękopisu, wypowiedzi Grabskiej W. , Kwileckiego A., Przelaskowskiego W.

Opinie o integracji Polski z Unią Europejską po wejściu w życie Układu Stowarzyszeniowego. Komunikat z badań BS/75/63/94, oprac. Starzyński P. (1994), CBOS, Warszawa.

Opinie o negocjacjach Polski z Unią Europejską i poparcie dla integracji. Komunikat z badań BS/66/66/98, oprac. Rogulska B. (1998), CBOS, Warszawa.

Procesy integracji ekonomicznej we współczesnym kapitalizmie (1972), Materiały IV Międzynarodowej Szkoły dla Ekonomistów, „Przegląd Zachodni”, nr 3.

Sołdaczuk J. (1963), Integracja gospodarcza we współczesnym kapitalizmie, PWE, Warszawa.

Sołdaczuk J. (1986), Tendencje i perspektywy rozwoju stosunków ekonomicznych wschód-zachód w świetle doświadczeń ostatniego dziesięciolecia, w: Uwarunkowania rozwoju współpracy gospodarczej krajów socjalistycznych z krajami o odmiennych systemach, red. Klonowska U, Müller M, Warszawa.

Werner A. (2002), Cudze chwalicie swego nie znacie, „Polska w Europie”, nr 2.

Werner A. (1972), Europejskie Wspólnoty. Szkice o integracji Europy Zachodniej, Książka i Wiedza, Warszawa.

lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Komunikat z badań nr 52/2014, oprac. Rogulska B. (2014), CBOS, Warszawa.

Section
Articles