Applicability of QFD Method to the Design of Recreation Services

Anna Szeliga-Kowalczyk, Anna Łabaza

Abstract


The purpose of the article is to present the applicability of QFD method to the design of recreation services. QFD method is an excellent tool for the design and preparation of service in the way that avoids inconsistency during its delivery, and it takes the customer's requirements into account. Using this method allows to obtain the customer's opinion before the service is provided, thereby allowing service providers to protect themselves from possible dissatisfaction and, consequently, claims and loss of the customer. The analysis of the subject literature and description of  the case study were used as a research method. So far, QFD method has been used mainly in the design of products and production processes. The possibilities of its application in services are very wide, and its usefulness in terms of potential benefits is very high. The first section of the article presents the specificity of recreation services, its characteristics and determinants of proper preparation, as well as the basic forms of providing these services.  The second section concerns the characteristics and a detailed description of QFD method.  The third one presents a practical example of using this method in the design of the selected  recreation service.

Keywords


rekreacja; usługa; jakość; projektowanie; klient; doskonalenie; funkcja jakości; QFD

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Biela A. (1995), Skalowanie wielowymiarowe w analizach ekonomicznych i behawioralnych, Lublin, Norbertinum.

Bugdol M., Goranczewski B. (2011), Projakościowe usprawnianie organizacji oparte na procesach. Koncepcje, metody, narzędzia, Oświęcim, PWSZ.

Czakon W. (2013), Zastosowanie studium przypadku w badaniach nauk o zarządzaniu [w:] Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, red. W. Czakon, Warszawa, Wolters Kluwer, s. 92–113.

Czubała A. (2006), Usługi w gospodarce [w:] Marketing usług, red. A.

Czubała, A. Jonas, T. Smoleń, J. Wiktor, Kraków, Wolters Kluwer.

Ćwiklicki M., Obora H., Ewolucja i dyfuzja metody QFD, „Problemy Jakości” 2008, nr 3, s. 4–7.

Ćwiklicki M., Obora H., Kierunki rozwinięcia metody QFD, „Problemy Jakości” 2008, nr 4, s. 10–13.

Daszkowska M. (1998), Usługi. Produkcja, rynek, marketing, Warszawa, PWN.

Goranczewski B., Puciato D., TQM a jakość życia, „Problemy Jakości” 2010, nr 6, s. 4–9.

Goranczewski B., Szeliga-Kowalczyk A. (2015), Jakość usług turystycznych i rekreacyjnych. Ujęcie holistyczne, Warszawa, CeDeWu.

Gospodarek J. (2008), Prawo w turystyce i rekreacji, Warszawa, Difin.

Kotler P. (1996), Marketing, Warszawa, Gethner & Ska.

Łobos K. (2011), Organizacje – proste idee, zasady, narzędzia, Poznań, WSB.

Maciąg J. (2011), System zarządzania jakością usług: zasady i metody (na przykładzie usług turystycznych i rekreacyjnych), Katowice, AWF.

Skrzypek E. (2009), Zarządzanie kapitałem relacyjnym w organizacji [w:] Jakość i komunikacja w zarządzaniu, red. T. Wawak, Kraków, UJ.

Urbaniak M. (2008), Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Warszawa, Difin.

Wiśniewska M., House of Quality jako narzędzie planowania i rozwoju stanowiska pracy, „Problemy Jakości” 2006, nr 6, s. 20–26.

Wolniak R., Koncepcja 30-macierzowego rozwinięcia metody QFD, „Problemy Jakości” 2003, nr 9, s. 17–29.

Zymonik Z., Wąsińska A., QFD metoda sterowania jakością przez klienta, „Problemy Jakości” 2007, nr 3.
DOI: http://dx.doi.org/10.29015/cerem.168

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright by Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Wydawca/Publisher:

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

ul. Fabryczna 29-31
53-609 Wrocław

The Central European Review of Economics and Management

ISSN 2543-9472

eISSN 2544-0365

 

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu (WSB Research Journal)

ISSN 1643-7772
eISSN 2392-1153