A security-oriented corporate culture of an organisation in a pandemic. A case study of WSB in Wrocław

Keywords: Organizational culture, Security of the organization, Creating a culture for the security of the organization, Pandemic, COVID-19

Abstract

Aim: The paper aims to illustrate the importance of organizational culture in supporting security in an organization, on the example of a non-public higher education institution in Poland during the first year of the COVID-19 pandemic. Organization.

 

Design/ Research methods: The case study is presented in the context of theoretical reflections. the authors participated in the process of change during the pandemic, influencing the social norms shaping the culture of the organization for safety purposes in order to ensure the effective functioning of this entity under an epidemic risk.

 

Findings: This article has cognitive value and contains a description of the implemented procedures determined, on the one hand, by the organizational culture and, on the other hand, causing significant changes in the organization.

 

Contribution: Until recently, Management Science and Organization and Management Sociology did not deal with developing a security-oriented corporate culture of a particular entity in the context of the threat of an epidemic. The results may provide an example of good practice, and is the basis of future research on post-COVID security management.

References

Aniszewska G. (2007), Kultura organizacyjna w zarządzaniu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Cameron K.S., Quinn R.E. (2015), Kultura organizacyjna – diagnoza i zmiana, Wolters Kluwer, Warszawa.

Drucker P. (1995), Zarządzanie w czasach burzliwych, Nowoczesność Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Czytelnik, Kraków.

Ejdys J. (2010), Kształtowanie kultury bezpieczeństwa i higieny pracy w organizacji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok.

Geller E.S. (1996), The psychology of safety. How to improve behaviors and attitudes on the job, CRC Press, Boca Raton, FL.

Gov.pl (2020), Pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce, https://www.gov.pl/web/koronawirus/pierwszy-przypadek-koronawirusa-w-polsce [01.06.2020].

Hofstede G., Hofstede G.J. (2007), Kultury i organizacje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Lis K. (2013), Kultura i klimat bezpieczeństwa pracy, „Studia Oeconomica Posnaniensie”, no. 7, pp. 7-16.

Majkut R. (2014), Przedsiębiorczość w świetle uwarunkowań interdyscyplinarnych, CeDeWu, Warszawa.

Matejun M. (2011) Metoda studium przypadku w pracach badawczych młodych naukowców z zakresu nauk o zarządzaniu, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 666 – Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu”, no. 19, pp. 203-213.

Maslow A. (2009), Motywacja i osobowość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Najmiec A., Łuczak A. (2010), Społeczne aspekty kultury bezpieczeństwa na drodze i w firmach transportowych, „Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka”, no. 7-8, pp. 10-13.

Obolewicz J. (2014), Kultura bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, „Praca i Zdrowie”, no. 4, pp. 9-14.

Oleszak W. (2012), Kultura bezpieczeństwa w środowisku pracy, „Edukacja Humanistyczna”, vol. 26 no. 1, pp. 181-189.

Pagieła J. (2016), Zarządzanie bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie”, vol. 93.

Pawłowska Z. (2004), Kształtowanie kultury bezpieczeństwa, in: Pedagogika pracy wobec problemów

ochrony pracy, Bednarczyk H., Woźniak I. (eds.), ITE, Radom.

PISM (2020), Kompendium pandemii. Reakcje państw na COVID-19, https://www.pism.pl/file/1c6b99fa-2cef-4001-85f7-44d50838c665 [01.06.2020].

Rakowska A. (2013), Kultura bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie, CeDeWu, Warszawa.

Richter A., Koch C. (2004), Integration, differentiation and ambiguity in safety cultures, “Safety Science”, vol. 42 no. 8, pp. 703-722.

Studenski R. (2000), Kultura bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie, „Bezpieczeństwo Pracy”, no. 9, pp. 1-4.

Szczygielska A. (2016), Poradnik dobrych praktyk. Behawioralne metody bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach, CIOP, Warszawa.

UNESCO (2020), Global Education Coalition, https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/globalcoalition [01.06.2020].

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, OJ no. 234, item 1570, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001239/U/D20191239Lj.pdf [01.06.2020].

WHO (2020), WHO Director-General’s opening remarks at the media briefing on COVID-19, 11 March 2020, https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020 [01.06.2020].

Published
2021-03-23
Section
Articles