Estimating the cost of information activities for the bidder in real estate market using the TDABC method

Authors

  • Daniel Robert Rodzeń Uniwersytet Opolski, Wydział Ekonomiczny
  • Adam Czerwiński Uniwersytet Opolski, Wydział Ekonomiczny

DOI:

https://doi.org/10.29015/cerem.85

Keywords:

koszty, działania informacyjne, oferent, rynek nieruchomości, metoda Time-Driven Activity Based Costing

Abstract

Streszczenie:

W niniejszej pracy do szacowania kosztów działań informacyjnych oferentów na rynkach nieruchomości wykorzystano metodę TDABC. Zastosowanie tej metody umożliwia pomiar różnic, wynikających z różnych wariantów przebiegu działań w ramach procesu sprzedaży nieruchomości, wyrażonych za pomocą czasu oraz kosztów. Do przedstawienia i analizy działań informacyjnych oferentów wykorzystano algorytm w postaci schematu blokowego. W algorytmie ujęto charakterystykę zmiennych (tzw. nośników działań) oraz opisy podstawowych działań informacyjnych realizowanych przez oferenta. Opisy działań wzbogacono o zmienne mające bezpośredni wpływ na czas ich realizacji, a także średnie czasy ich realizacji, których wartości oszacowano na podstawie badań eksperymentalnych oraz ankietowych.

Istotnym elementem niniejszego opracowania jest sformułowanie równania czasowego dla dowolnego przebiegu procesu wynikającego z realizowanych czynności prowadzących do zbycia praw do nieruchomości. Równanie to posłużyło do analizy trzech przykładowych procesów informacyjnych, realizowanych przez oferenta na rynkach nieruchomości.

Streszczenie po angielsku:

In this study, to estimate the cost of information activities for the bidder in real estate markets TDABC method was used. Using this method allows the measurement of the differences resulting from the variable options of activities within the real estate sales process, expressed by means of time and cost. In order to present this information activities of the bidders the algorithm of a flowchart was used. In this algorithm variable characteristics were included (so-called medium activities) and descriptions of basic information activities carried out by bidders. Descriptions of activities were expanded to include variables that have a direct impact on the time of their implementation, as well as the average time of their implementation, the values estimated on the basis of experimental studies and surveys.

An important element of this study is to formulate equations of time for any process resulting from ongoing activities for the sale of the rights to the property. This equation has served to present three examples of information processes, carried out by the bidder in real estate markets.

References

Bojnowska A. (2008) Rachunek kosztów działań opartych na czasie – unowocześnienie standardowej wersji rachunku kosztów działań, „Badania Operacyjne i Decyzje”, nr 1.

Czerwiński A.(2012) Wykorzystanie rachunku kosztów działań sterowanego czasem (TDABC) do wyznaczenia kosztów procesów informacyjnych, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, nr 32.

http://stat.gov.pl/wskazniki-makroekonomiczne/, dostęp: 10 stycznia 2015r.

Kaplan R.S., Anderson S.R. (2008) Rachunek kosztów działań sterowanych czasem TDABC. Prostsza i bardziej skuteczna droga do większych zysków, PWN, Warszawa.

Kaplan R.S., Cooper R. (2002) Zarządzanie kosztami i efektywnością, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

Oleński J. (2003) Ekonomika informacji. Metody, PWE, Warszawa.

Rodzeń D. (2014) Ekonomiczne aspekty działań informacyjnych podmiotów na rynkach nieruchomości, Praca doktorska w maszynopisie, Opole.

Published

2015-09-14

Issue

Section

Articles