Zdolność powiatów ziemskich z obszaru województwa dolnośląskiego do zaciągania zobowiązań w latach 2007-2014

  • Agnieszka Werwińska Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Abstract

Celem artykułu jest próba ustalenia wpływu nowej formuły limitu długu jednostek samorządu terytorialnego, wprowadzonej w 2009 r. na zdolność powiatów ziemskich z obszaru województwa dolnośląskiego, do zaciągania zobowiązań. Okresem analiz objęte zostały lata 2007-2014. Ze względu na ograniczony dostęp do danych część z nich została zaprezentowana dla krótszego okresu. Na potrzeby realizacji celu porównane zostały limity obsługi długu powiatów ziemskich z obszaru województwa dolnośląskiego zgodne ze starą i nową metodą. W efekcie przeprowadzonych analiz ustalono, iż zastosowanie nowego limitu długu w analizowanym okresie zmniejszyłoby formalną zdolność do zaciągania zobowiązań powiatów ziemskich oraz jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa dolnośląskiego.

References

Remigiusz Arendarski, Możliwość weryfikacji zdolności i wiarygodności kredytowej spółki komunalnej i jej wpływ na sytuację finansową jednostki samorządu terytorialnego, w: Finanse Komunalne, nr 5 z 2012 r., s. 21.

Adam Czudec, Ryszard Kata, Metodyczne aspekty oceny gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, w: Finanse Komunalne, nr 11 z 2012 .r., s. 5-20.

Mirosław Czekaj, Bogdan Nawrocki, Zastosowanie analizy szokowej (stress testing) zadłużenia do oceny ryzyka w jednostkach samorządu terytorialnego, w: Finanse Komunalne, nr 10 z 2012 .r., s. 21-29.

Dariusz Reśko, Tomasz Wołowiec, Nowe reguły zadłużania jednostek samorządu terytorialnego-konsekwencje prawne i ekonomiczne, w: Finanse Komunalne, nr 11 z 2012 r., s. 37-43.

Krystyna Sawicka, Założenia reformy finansów samorządowych i ich realizacja w ustawie o finansach publicznych, w: Finanse Komunalne, nr 1-2 z 2012 .r., s. 24-25.

Rudzka-Lorentz Cz., Sierak J., Zarządzanie finansami jednostek samorządu terytorialnego, w: Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, red. Zalewski A., Wydawnictwo SGH w Warszawie, Warszawa 2007.

Wiśniewski M., Nowe podejście do limitowania zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, w: Dylematy i wyzwania finansów publicznych. Zeszyty Naukowe nr 141, red. Juja T., Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2010, s. 336-346.

Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, Dz. U. Nr 249, poz. 2104.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, t. j. Dz. U. 2013 poz. 885.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, Dz. U. 2009 nr 157 poz. 1241.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, Dz. U. 1127.

Inne

Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetów przez jednostki samorządu terytorialnego w 2011 r., www.rio.gov.pl [20.05.2014]

Wykonanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego województwa dolnośląskiego za IV kw. 2007 rok, …2008 rok, …2009 rok, …2010 rok, …2011 rok, …2012 rok, … 2013 rok, www.wroclaw.rio.gov.pl [20.05.2014]

Wykonanie budżetów w jednostkach samorządu terytorialnego województwa dolnośląskiego za rok 2012, Biuletyn RIO we Wrocławiu, www.wroclaw.rio.gov.pl; [20.05.14]

Published
2016-03-31
Section
Articles