An analysis of the amount and structure of foreign exchange reserves in Poland in the years 1998-2014

  • Magdalena Redo Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych
Keywords: foreign exchange reserves, accumulation of international reserves, security and liquidity of investment, international currencies, investment instruments

Abstract

The aim of the study is to analyze the amount and structure of foreign exchange reserves in Poland in the years 1998-2014.

The international reserves determine the emerging economies' financial security and  that is why foreign exchange reserves management strategies assume that they are invested with priority given to liquidity and security. These principles are also binding in the Foreign Exchange Reserves Management in Poland. Most of international reserves are invested in debt securities of the most credible economies and international institutions; and they are denominated in the main international currencies. This structure has been maintained in Poland for many years.

References

Główny Urząd Statystyczny (2014); Polska – wskaźniki makroekonomiczne (PKD 2007). Roczne wskaźniki makroekonomiczne. Rachunki narodowe; data aktualizacji: 19.09.2014 (data pobrania: 21 listopada 2014).

GoldPrice.org (2014); Spot Gold Price; 15 Year Gold Price in USD/oz; November 21 (http://www.goldprice.org/spot-gold.html – data pobrania: 21 listopada 2014).

International Monetary Fund (2007); Annual Report 2007. Making the global economy work for all; Washington.

International Monetary Fund (2009); Balance of Payments and International Investment Position Manual; Sixth Edition (BPM6); Washington.

International Monetary Fund (2014); Annual Report 2014. From Stabilization to Sustainable Growth; October.

Najwyższa Izba Kontroli (2014); Zarządzanie przez Narodowy Bank Polski rezerwami dewizowymi. Informacja o wynikach kontroli; 10 marca; Nr ewid.14/2014/ P/13/041/KBF.

Narodowy Bank Polski (2006); Raport Roczny 2005; Warszawa.

Narodowy Bank Polski (2007); Długoterminowa strategia zarządzania rezerwami dewizowymi Narodowego Banku Polskiego. Streszczenie; Warszawa.

Narodowy Bank Polski (2008); Raport Roczny 2007; Warszawa.

Narodowy Bank Polski (2009); Raport Roczny 2008; Warszawa.

Narodowy Bank Polski (2010); Raport Roczny 2009; Warszawa.

Narodowy Bank Polski (2012); Raport Roczny 2011; Warszawa.

Narodowy Bank Polski (2013); Raport Roczny 2012; Warszawa.

Narodowy Bank Polski (2014); Raport Roczny 2013; Warszawa.

Narodowy Bank Polski (2014b); Sprawozdanie z działalności NBP w 2013 r.; Warszawa.

Narodowy Bank Polski (2014c); Statystyka bilansu płatniczego. Oficjalne aktywa rezerwowe; dane miesięczne; stan na koniec października 2014 r. (data pobrania: 21 listopada 2014 r.).

Narodowy Bank Polski (2014d); Statystyka bilansu płatniczego. Płynne aktywa i pasywa w walutach obcych; stan na koniec października 2014 r. (data pobrania: 21 listopada 2014 r.).

Narodowy Bank Polski; Raport Roczny – wydania z lat 1998–2013; Warszawa.

Redo M. (2013); Istota i znaczenie oficjalnych aktywów rezerwowych w gospodarkach rozwijających się; „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu”; Nr (5)37; s. 193–205.

Redo M. (2013b); Źródła pochodzenia rezerw walutowych – analiza przepływów międzynarodowych w Polsce pod kątem akumulacji aktywów rezerwowych; „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu”; Nr 38; s. 249–266.

Redo M. (2014); Prawne i finansowe aspekty zarządzania rezerwami dewizowymi w Polsce; „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”; vol. 42; s. 195–208.

Redo M. (2014b); Rezerwy dewizowe na świecie – analiza i ocena poziomu; dynamiki i struktury w latach 1995-2012; „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu”; Nr 6(44); s. 171–190.

Uchwała (1999) nr 16/1999 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z 7 maja 1999 r. uchylająca uchwałę w sprawie wprowadzenia „Regulaminu zakupu walut obcych przez banki w Narodowym Banku Polskim” (Dz. Urz. NBP Nr 11 z 26 maja 1999 r. poz. 16).

Ustawa (1997) z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1; poz. 2 z późn. zm.).

Section
Articles