Początki zainteresowań problematyką klimatu organizacyjnego w polskiej literaturze naukowej

  • Grzegorz Wudarzewski Wyższa Szkoła Bankowa. Instytut Zarządzania i Marketingu

Abstract

Artykuł zawiera chronologiczny przegląd początków polskiego dorobku naukowego poświęconego problematyce zjawiska klimatu organizacyjnego. Autor przedstawił prace pierwszych polskich badaczy tego pojęcia, a następnie scharakteryzował proponowane przez nich koncepcje, definicje, typologie, wymiary i składniki oraz kierunek badań wraz z ich zakresem, wnioskami i osiągniętymi rezultatami. W dalszej części autor dokonał podsumowania i usystematyzowania dorobku pierwszych polskich badaczy, skonfrontował osiągnięcia pierwszych polskich badaczy klimatu z dorobkiem zagranicznym, a następnie wskazał potencjalne kierunki rozważań i badań naukowych nad klimatem organizacyjnym.

References

Adamiecki K., O nauce organizacji. Wybór pism. PWE, Warszawa, 1985

Baran J., Stosunki międzyludzkie i klimat społeczny w socjalistycznym zakładzie pracy, Socjologia Pracy, Nr 1, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych przy KC PZPR, Instytut Filozofii, Socjologii i Religioznawstwa, Warszawa, 1983

Bratnicki M., Kryś R., Stachowicz J., Kultura organizacyjna przedsiębiorstw, Polska Akademia Nauk, Ossolineum, Wrocław, 1988

Bratnicki M., Wyciślak W., Klimat organizacyjny: pojęcie, mierzenie, badania i diagnoza, Prakseologia, Nr.4. (76), 1980

Burnside R.M., Amabile T.M., Gryskiewicz S.S., Assesing Organizational Climates for Creativity and Innovation: Methodological Review of Large Company Audits, [w:] Iijri Y., Kuhn R.L. (ed.), New Directions in Creative and Innovative Management, Cambridge, MA: Ballinger Publishing Co., 1988

Chełpa S., Podmiotowość pracowników a klimat i efektywność organizacji, Organizacja i Zarządzanie, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 625, 1992

Chełpa S., Uwarunkowania klimatu organizacyjnego (studium empiryczne), Organizacja i Kierowanie, Nr.1 (83), 1996

Chełpa S., Walidacja kwestionariusza klimatu organizacyjnego Kolba, Przegląd Psychologiczny, Tom XXXVI, Nr.3., 1993

Cornel F.G., Socially Perspective Administration, The Phi Delta Kappan, vol.36, No. 6, 1955

Dobrzyński M., Klimat organizacyjny jako regulator zachowania się ludzi, Organizacja i Kierowanie, Nr.1 (23), PWN Warszawa-Łódź, 1981

Dobrzyński M., Klimat organizacyjny jako wyznacznik stylu zarządzania, Przegląd Organizacji, Nr. 1 (444), 1977

Kożusznik B., Jezierski T., Psychologia doskonalenia zespołów (wybrane zagadnienia), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 1984

Lewin K., Lippitt R., White R.K., Patterns of Agressive Behaviour in Experimentally Created “Social Climates”, Journal of Social Psychology, Vol. 10, 1939

Martyniak Z., Organizacja i zarządzanie: 60 problemów teorii i praktyki, Wydawnictwo Antykwa, Kluczbork, 1996

Paluchowski W.J., Klimat organizacyjny i jego pomiar, [w:] Witkowski S. (red.), Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu, Prace Psychologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego, XLVTT, Tom IV, 1998

Potocki A., Metodyka kształtowania innowacyjno-partycypacyjnego klimatu organizacyjnego, Humanizacja Pracy, 1996

Potocki A., Mikuła B., Metody zarządzania innowacyjno-partycypacyjnego, Oficyna Wydawnicza ANTYKWA s.c., Kraków, 1997

Potocki A., Wdrożenia innowacyjno-partycypacyjnego klimatu organizacyjnego, Humanizacja Pracy, Nr.5/6, 1998

Potocki A., Wybrane metody humanizacji pracy, Ossolineum, Wrocław, 1992

Pufal-Struzik I., Atmosfera i klimat w organizacji jako czynniki stymulujące lub hamujące efektywność twórczych zachowań pracowników, [w:] Bańka A., Derbis R.(red.), Myśl psychologiczna w Polsce Odrodzonej, Poznań, 1993

Sokołowski L., Wpływ struktury gramatycznej tekstu na jego rozumienie, Zeszyty Prasoznawcze, Nr.4. (34), Kraków, 1967

Wyciślak M., Miejsce i rola klimatu organizacyjnego w funkcjonowaniu organizacji, Organizacja i Kierowanie, Nr.1 (19), 1980

Published
2016-03-31
Section
Articles