Bid rigging in public procurement market according to the decisions of the President of the Office of Competition and Consumer Protection

  • Konrad RÓŻOWICZ Adam Mickiewicz University in Poznań
Keywords: bid rigging, public procurement market, judicial review of bid rigging

Abstract

Aim: In the practice of awarding public contracts, sometimes the behavior of market actors, instead of competing with other entities, are aimed at illegal cooperation, including bid rigging. The above shows that healthy competition is not possible without efficient market control. In public procurement market this control is, primarily, carried out by public procurement entities: the President of the Public Procurement Office (Prezes UZP) and the National Appeal Chamber (KIO), and furthermore by President od the Office of Competition (Prezes UOKiK) and Consumer Protection and the Court od Competition and Consumer Protection. and Consumer Protection (SOKiK). The interesting issue is how the activities of the President of Office of Competition and Consumer Protection targeted  to contend with bid rigging affects on the activities of President of the Public Procurement Office (Prezes UZP) or the National Appeal Chamber (KIO).

 Design / Research methods: analysis and comparison decisions/ judgment issued by the President of the Public Procurement Office, National Appeal Chamber, the President of  the Office of Competition and Consumer Protection and the Court of Competition and Consumer Protection.

 Conclusions: The analysis has shown that the existence of specificities in the activities of the decision-making bodies and the judgments examined. However, in keeping with the specificity of the forms and objectives of control, these entities should cooperate, to a greater extent than before. Expanding the scope of cooperation would make it possible to better contend with bid rigging without changing the competition protection model. The introduction of institutionalized instruments for cooperation between the authorities seems to be valuable in terms of system solutions.

 Value of the article: The main value of the article is the comparison of selectively selected decisions and judgments representative of the problem under consideration and their comparative analysis in order to achieve the research objectives. The article deals with issues relevant to both public procurement practitioners and the state bodies dealing with procurement matters.

References

Daszkiewicz M. (2015), Dla kogo zamówienia publiczne (For whom public procurement), Rzeczpospolita, 17.04.2015, http://archiwum.rp.pl/artykul/1273801-Dla-kogo-zamowienia-publiczne.html [20.05.2015].

European Commission (2014), Report from the Commission to the Council and the European Parliament – EU Anti-Corruption Report, https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/documents/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/docs/acr_2014_en.pdf [12.03.2017].

European Commission (2010), Guidelines on the applicability of Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union to horizontal co-operation agreements, Brussels, http://ec.europa.eu/competition/consultations/2010_horizontals/guidelines_en.pdf [12.03.2017].

Grabiec O. (2011), Istota i przyczyny powstawania grup kapitałowych (The essence and causes of the formation of capital groups), „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie”, no. 2, pp. 41–52, http://www.sbc.org.pl/Content/50653/grabiec.pdf [dostęp: 8.06.2015].

Kieres L. (2008), Wspólnotowe prawo zamówień publicznych (European community public procurement law), in: Prawo zamówień publicznych (Public procurement law), ed. Guziński M., Kolonia Limited, Wrocław.

Materna G. (2009), Pojęcie przedsiębiorcy w polskim i europejskim prawie ochrony konkurencji (The concept of entrepreneur in Polish and European competition law), Wolters Kluwer Polska, Warszawa.

OECD (2009), Guidelines for fighting bid rigging in public procurement. Helping governments to obtain best value for money, https://www.oecd.org/competition/cartels/42851044.pdf [12.03.2017].

Olszewski J. (ed.) (2012), Publiczne prawo gospodarcze (Public commercial law), C.H. Beck, Warszawa.

Panasiuk A. (2013), Czy kontrola może szkodzić? (Can control be harmful?), in: Kontrola zamówień publicznych. VI Konferencja Naukowa 17–18 czerwca 2013 r., Wrocław (Control of public procurement. 6th Academic Conference 17-18 June 2013, Wroclaw), ed. Kocowski T., Sadowy J., Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa.

Różowicz K. (2014a), Administracyjnoprawna kontrola zamówień publicznych przeprowadzana przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (Administrative control of public procurement carried out by the President of the Public Procurement Office), in: Formy nadzoru i kontroli administracji. Aktualne problemy badawcze (Forms of supervision and control of administration. Current research problems), ed. Bolesta Ł., Chrzanowski M., Orłowski W., Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS, Lublin.

Różowicz K. (2014b), Charakterystyka środków ochrony prawnej przewidzianych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Characteristics of the remedies provided under the Public Procurement Law), „Studia Prawa Publicznego”, no. 4, pp.129-155.

Różowicz K. (2014c), Problemy z wykluczeniem wykonawców z powodu przynależności do grupy kapitałowej (“Problems with the exclusion of contractors because of the membership in a capital group”), http://www.zamowienia-publiczne.lex.pl/czytaj/-/artykul/problemy-z-wykluczaniem-wykonawcow-z-powodu-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej [30.05.2015].

Różowicz K. (2015a), Eliminacja nieuczciwych wykonawców (Elimination of dishonest contractors), „Miesięcznik Przetargi Publiczne”, no. 5, pp. 52-55.

Różowicz K. (2015b), Zmowy przetargowe (Bid rigging), „Monitor Zamówień Publicznych”, no. 6, pp. 39 -43.

Semeniuk P. (2013), Polskie zmowy przetargowe – krytyka (Polish bid rigging – criticism), „Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny”, vol. 1 no. 2, pp. 53-67.

Sieradzka M. (2015), Glosa do wyroku SOKiK z dnia 10 marca 2015 r., XVII AmA 73/13 (“Gloss to the judgment of the SOKiK of 10 March 10, 2015, file ref. no. XVII AmA 73/13”), lex/el. no. 258712/6.

Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2013 roku (“Report of the President of the Public Procurement Office on the functioning of the public procurement system in 2013”), Warszawa 2014, www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=7824 [10.11.2015].

Starzyk O. (2013), Zmiany w katalogu przesłanek wykluczenia wykonawców z udziału w postępowaniu (Amendments to the catalog of reasons for excluding contractors from participation in proceedings), „Informator Urzędu Zamówień Publicznych”, no. 2, pp. 33-41.

Stecki L. (1997), Konsorcjum (Consortium), Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń.

Strzyczkowski K. (2011), Prawo gospodarcze publiczne (Public commercial law), Lexis Nexis, Warszawa.

Szustakiewicz P. (2013), Czy istnieje system kontroli zamówień publicznych? (Is there a system for controlling public procurement?), in: Kontrola zamówień publicznych. VI Konferencja Naukowa 17–18 czerwca 2013 r., Wrocław, (Control of public procurement. 6th Academic Conference 17-18 June 2013, Wroclaw) ed. Kocowski T., Sadowy J., Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa.

Szydło M. (2014), Prawna koncepcja zamówienia publicznego (Legal concept of public procurement), C.H. Beck, Warszawa.

UOKiK (2014), Polityka konkurencji na lata 2014–2018 (“Competition policy for 2014–2018”), Warszawa 2014, https://uokik.gov.pl/download.php?plik=14691 [10.11.2015].

Waligórski M.A. (2011), Nowe prawo działalności gospodarczej (The new law of economic activity), Ars Boni et Aequi, Poznań.

Zmowy (2013), Zmowy przetargowe (Bid rigging), wydanie 2, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa.

Published
2018-01-07
Section
Articles